dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article

 กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน

เลขที่หารือ

: กค 0811/พ.1967

วันที่

: 5 มีนาคม 2544

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 82/3

ข้อหารือ

: บริษัท D. จำกัด ประกอบกิจการรับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม งานเกี่ยวกับเหล็กและแสตนเลส ทุกชนิดมีสถานประกอบการตั้งอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธรกรุงเทพฯ ต่อมา ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขต โดยเปลี่ยนตัวสะกดจากเดิมเขตสาธรเปลี่ยนเป็น เขต สาทรซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 แต่ เนื่องจากบริษัทฯ มีใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้โดยมีที่อยู่ระบุชื่อเขตเดิมคือเขตสาธร คงเหลืออยู่จำนวน 10 เล่ม บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องขอผ่อนผันใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุเขตสาธรต่อไปจนกว่าจะหมด สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า การที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเขียนชื่อเขต จาก เขตสาธร เป็นเขตสาทร นั้น ไม่เป็นผลให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของใบกำกับภาษี จึง เห็นควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้ใบกำกับภาษีที่มีอยู่จำนวน 10 เล่มต่อไปจนกว่าจหมด ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

แนววินิจฉัย

กรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตตามข้อเท็จจริง ดังกล่าว บริษัทฯสามารถแก้ไข ที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องตามประกาศของทางราชการพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่ ตามข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มา

:กรมสรรพากร
ความรู้บัญชีและภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 14-31 ธ.ค. 2559
National e-Payment
มาตรการบัญชีเล่มเดียวกรมสรรพากร 2559 article
แนวทางปฎิบัติในการส่งงบการเงินปี 2558 – จะนำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ยกเว้นภาษีค่าสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558) article
อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2560 article
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2557 – 2560 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
ตารางสรุป หัก ณที่จ่าย article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์ article
จดทะเบียนแบบไหนดี article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.