dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
จดทะเบียนแบบไหนดี article

ขอบเขตงานบริการรับจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานบัญชี โปรแอค

 

1.  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งคณะบุคคล และจดทะเบียนพาณิชย์
2.  จดทะเบียนแก้ไข นิติบุคคล ในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขา 
เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯ
3.  จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินการชำระบัญชี
4.  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.  ขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล คณะบุคคล
6.  จดเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
7.  จดเครื่องหมายการค้า 
8.  ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

  วัตถุประสงค์และรูปแบบของการจดทะเบียน
การจดทะเบียนธุรกิจนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบใดก็จะจดทะเบียนธุรกิจตามประเภทธุรกิจนั้น เช่น

 

 - ธุรกิจเจ้าของคนเดียว       จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์
  - ธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญ    จดทะเบียนเป็นรูปแบบคณะบุคคล
           - ธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด     จดทะเบียนเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด 
   - ธุรกิจบริษัทจำกัด            จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด
     

 

 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

 

 รายละเอียด

 เจ้าของคนเดียว

 ห้างหุ้นส่วน

 บริษัทจำกัด

1. เงินลงทุน

 มีเงินทุนจำกัด

 ระดมทุนได้มากขึ้น

 ระดมทุนได้ง่ายและมาก

2. การบริหารงาน

 มีอำนาจตัดสินใจคนเดียว

ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน

 บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

3. ความรับผิดใน หนี้สิน

เต็มจำนวน

 - เต็มจำนวน(กรณีไม่จำกัดความรับผิดชอบ)
- จำกัด ไม่เกินมูลค่าหุ้น (กรณีจำกัดความรับผิดชอบ)

จำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยัง
 ชำระไม่ครบ

4. ผลกำไร ขาดทุน

รับเพียงคนเดียว

เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน

 จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

5. ภาษีเงินได้

ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%

ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%   แต่ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย 15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า 15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

6. ความน่า  เชื่อถือ

 ต่ำ

 ปานกลาง

 สูง

 

  อัตราค่าบริการ

 โปรดติดต่อสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 681 3370

E-mail : orawan@proaccforaccounting.com

 ความรู้บัญชีและภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 14-31 ธ.ค. 2559
National e-Payment
มาตรการบัญชีเล่มเดียวกรมสรรพากร 2559 article
แนวทางปฎิบัติในการส่งงบการเงินปี 2558 – จะนำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ยกเว้นภาษีค่าสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558) article
อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2560 article
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2557 – 2560 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
ตารางสรุป หัก ณที่จ่าย article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์ article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.