dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ article

  บทเริ่มต้นของนักธุรกิจมือใหม่

เมื่อจะเริ่มต้นประกอบกิจการ   จะจดทะเบียนแบบไหนดี
 
1. บุคคลธรรมดา
           
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ธุรกิจเจ้าของคนเดียว” ลักษณะของกิจการประเภทนี้คือ การตัดสินใจต่าง ๆ เป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว การตัดสินใจต่าง ๆ อยู่ในลักษณะ คิดคนเดียว ทำคนเดียว  ซึ่งผลดีคือตัดสินใจง่ายและรวดเร็ว   แต่ผลจากการคิดคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นผลดี…ได้กำไร หรือเป็นผลเสีย….ขาดทุน ก็รับผลคนเดียวเต็ม ๆ  ซึ่งลักษณะธุรกิจประเภทนี้จะดีมากถ้าเจ้าของไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน เพราะธุรกิจประเภทนี้ไม่สามารถระดมทุนจากใครได้ ลักษณะการเสียภาษี เป็นไปตาม “อัตราก้าวหน้า”   ซึ่งหมายถึง  ถ้ารายได้มากก็จะเสียภาษีมาก โดยอัตราภาษี สูงสุด ถึง 37% ของกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย   นั่นคือ ค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดไว้ เป็น 2 ลักษณะ  คือ อัตราเหมา ( กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัวตามประเภทของธุรกิจ)    และค่าใช้จ่ายตามจริง   (ต้องอ้างอิงเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สรรพากรยอมรับได้   หลังจากนั้นจึงนำมาหักค่าลดหย่อนส่วนตัว จึงจะเป็นฐานภาษีสำหรับคำนวณภาษีที่ต้องชำระ 
            
 
2.นิติบุคคล
           
 เป็นรูปแบบธุรกิจที่บุคคล 2 คนขึ้นไป ตกลงทำกิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งเป็นผลกำไร ตามอัตราส่วนที่แต่ละคนได้ลงทุน ซึ่งแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ
 1.  หุ้างหุ้นส่วนสามัญ
              -   ลักษณะธุรกิจประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล 
      -   ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน
      -   ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีสถานะเป็นคณะบุคคล
              -   ถ้าจดทะเบียน มีสถานะเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"
               
              การจัดทำบัญชีและเสียภาษี การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยกออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรค (2) ของประมวลรัษฏากร นอกจากนี้เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย
 
2 . ห้างหุ้นส่วนจำกัด
                   -   ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
               -   ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
               -   ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินจำกัด ไม่เกินเงินที่ได้ลงทุนไป ซึ่งหุ้นส่วน ประเภทนี้จะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในกิจการ
-   ผู้เป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สิน “ไม่จำกัดจำนวน” ในที่นี้คือ “หุ้นส่วนผู้จัดการ” ซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีสิทธิเต็มที่ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของกิจการ
    
                การจัดทำบัญชีและเสียภาษี มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี เหมือนกรณีตั้งบริษัท และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
3 . บริษัทจำกัด
มีลักษณะจำเพาะดังนี้คือ
                 -   แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละ เท่า ๆ กัน
                 -   มีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน
                 -   ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบถ้วน
                 -   มีสภาพเป็นนิติบุคคล
                 -   สามารถระดมทุนได้มากและง่าย
                 -   ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานเป็นในรูปของคณะกรรมการบริษัท จึงทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบบุคคลธรรมดา
                  
                 การจัดทำบัญชีและเสียภาษี   มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี และเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
 
  

 รายละเอียด

 เจ้าของคนเดียว

 ห้างหุ้นส่วน

 บริษัทจำกัด

1. เงินลงทุน

 มีเงินทุนจำกัด

 ระดมทุนได้มากขึ้น

 ระดมทุนได้ง่ายและมาก

2. การบริหารงาน

 มีอำนาจตัดสินใจคนเดียว

ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน

 บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

3. ความรับผิดใน หนี้สิน

เต็มจำนวน

 - เต็มจำนวน(กรณีไม่จำกัดความรับผิดชอบ)
จำกัด ไม่เกินมูลค่าหุ้น (กรณีจำกัดความรับผิดชอบ)

จำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยัง
 ชำระไม่ครบ

4. ผลกำไร ขาดทุน

รับเพียงคนเดียว

เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน

 จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

5. ภาษีเงินได้

ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง37%

ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%  แต่ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

6. ความน่า  เชื่อถือ

 ต่ำ

 ปานกลาง

 สูง

สำนักงานบัญชี โปรแอค รับบริการจดทะเบียนธุรกิจ โปรดติดต่อ

02 681 3370

E-mail : orawan@proaccforaccounting.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดความรู้บัญชีและภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 14-31 ธ.ค. 2559
National e-Payment
มาตรการบัญชีเล่มเดียวกรมสรรพากร 2559 article
แนวทางปฎิบัติในการส่งงบการเงินปี 2558 – จะนำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ยกเว้นภาษีค่าสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558) article
อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2560 article
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2557 – 2560 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
ตารางสรุป หัก ณที่จ่าย article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์ article
จดทะเบียนแบบไหนดี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.