dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article

  ประเด็นปัญหาในกรณีที่พนักงานนำรถมาใช้ในกิจการ

  1. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

   -  ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

  2. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

   -  ภาษีซื้อขอคืนได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

  **แต่ต้องปฏิบัติดังนี้**

1. ต้องมีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดยกรรมการ กำหนดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวพนักงานมาใช้ในงานของบริษัทระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม
2. มีรายละเอียดรายงานการเดินทางเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการในแต่ละครั้ง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
3.  มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่าย ต้องระบุชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ และระบุทะเบียนรถยนต์ด้วย

 

 หมายเหตุ   ระเบียบของบริษัทฯ ต้องกำหนดให้กับพนังงานทั่วไป ไม่เลือกปฏิบัติเจาะจงให้เฉพาะตำแหน่งใด  

 

 ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  :  พนักงานไม่ต้องนำมาเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามระเบียบและไม่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด

 ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตร 65 ทวิ ตรี (3) ในส่วนที่จ่ายชดเชยให้พนักงานไม่เกินที่กระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายได้ (ระเบียบประกาศ ณ ปัจจุบัน รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ 2 บาท)  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อหารือที่ กค 0811/พ.02340 http://www.rd.go.th/publish/22995.0.html
ความรู้บัญชีและภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 14-31 ธ.ค. 2559
National e-Payment
มาตรการบัญชีเล่มเดียวกรมสรรพากร 2559 article
แนวทางปฎิบัติในการส่งงบการเงินปี 2558 – จะนำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ยกเว้นภาษีค่าสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558) article
อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2560 article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2557 – 2560 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
ตารางสรุป หัก ณที่จ่าย article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์ article
จดทะเบียนแบบไหนดี article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.