dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article

 สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

1. ภาษีเงินได้

 > สำหรับบุคคลธรรมดาต้องแสดงรายการภาษีภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป 

> สำหรับนิติบุคคลต้องแสดงรายการภายใน 150 วัน ตั้งแต่วันปิดรอบบัญชี
 
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 หากมีรายรับจากการให้บริการหรือการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นำส่งและชำระแบบ ภ.พ 30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 
3. ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

 ประมวลรัษฏากรกำหนดเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้คือ ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษี

     3.1 มาตรา 50 หักจากเงินได้ที่จ่ายตาม มาตรา 40(1) - (6)
            ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ บุคคล คณะบุคคล และ นิติบุคคล 
            ผู้รับเงิน ได้แก่ บุคคล
     3.2 มาตรา 3 เตรส หักจากเงินได้ที่จ่ายตาม มาตรา 40 (2) - (8) 
            ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ นิติบุคคล 
            ผู้รับเงิน ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
     3.3 มาตรา 69 ทวิ 
            ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ ส่วนราชการ
            ผู้รับเงิน ได้แก่ นิติบุคคล (ถูกหัก 1%)
     3.4 มาตรา 69 ตรี 
            เป็นเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ขาย คือ นิติบุคคล จะถูกหักภาษี 1% แล้วนำส่งกรมที่ดินหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
 - ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายทันที ยกเว้น ภาษีเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) สามารถออกให้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป แต่แนะนำว่า ถ้า (2) เป็นบุคคลภายนอก ควรจะออกทันที เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ในภายหลัง
 - ต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 - ต้องทำบัญชีพิเศษหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งทุกเดือน และต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการ
 
4. ภาษีสรรพสามิต

 เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการ ผู้นำเข้าสินค้าและบริการบางประเภท เช่น สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและศีลธรรม เป็นต้น

 
5. ภาษีท้องถิ่น 

 เป็นภาษีที่เก็บจากองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยภาษีดังต่อไปนี้

     5.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
           หากมีรายได้จากการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ให้เช่า
     5.2 ภาษีบำรุงท้องที่
           เจ้าของที่ดินต้องจ่ายภาษีเพื่อบำรุงท้องที่ตามอัตราภาษีที่กำหนด
     5.3 ภาษีป้าย
           เจ้าของป้ายซึ่งแสดงชื่อไว้ในบริเวณด้านหน้าของอาคาร หรือในสถานที่สาธารณะเพื่อ โฆษณาหารายได้ตามขนาดของป้ายและภาษีที่ใช้
 
 
 
 

 
ความรู้บัญชีและภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 14-31 ธ.ค. 2559
National e-Payment
มาตรการบัญชีเล่มเดียวกรมสรรพากร 2559 article
แนวทางปฎิบัติในการส่งงบการเงินปี 2558 – จะนำส่งงบต่อกระทรวงพาณิชย์ต้องทำอย่างไรบ้าง
ยกเว้นภาษีค่าสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558) article
อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2560 article
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2557 – 2560 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
ตารางสรุป หัก ณที่จ่าย article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์ article
จดทะเบียนแบบไหนดี article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.