dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
บริการจดทะเบียนธุรกิจ article

ขอบเขตงานบริการรับจดทะเบียนธุรกิจของ ►►สำนักงานบัญชี โปรแอค►►

1.  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งคณะบุคคล และจดทะเบียนพาณิชย์
2.  จดทะเบียนแก้ไข นิติบุคคล ในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขา 
      เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯ
3.  จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินการชำระบัญชี
4.  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.  ขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล คณะบุคคล
6.  จดเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
7.  จดเครื่องหมายการค้า 
8.  ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

 วัตถุประสงค์และรูปแบบของการจดทะเบียน
 
 การจดทะเบียนธุรกิจนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบใด ก็จะจดทะเบียนธุรกิจตามประเภทธุรกิจนั้น เช่น

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว       จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์
   ► ธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญ    จดทะเบียนเป็นรูปแบบคณะบุคคล
             ► ธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด     จดทะเบียนเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด 
     ► ธุรกิจบริษัทจำกัด             จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด
 

 

     
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

 

 รายละเอียด

 เจ้าของคนเดียว

 ห้างหุ้นส่วน

 บริษัทจำกัด

1. เงินลงทุน

 มีเงินทุนจำกัด

 ระดมทุนได้มากขึ้น

 ระดมทุนได้ง่ายและมาก

2. การบริหารงาน

 มีอำนาจตัดสินใจคนเดียว

ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน

 บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

3. ความรับผิดใน หนี้สิน

เต็มจำนวน

 - เต็มจำนวน(กรณีไม่จำกัดความรับผิดชอบ)
จำกัด ไม่เกินมูลค่าหุ้น (กรณีจำกัดความรับผิดชอบ)

จำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยัง
 ชำระไม่ครบ

4. ผลกำไร ขาดทุน

รับเพียงคนเดียว

เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน

 จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

5. ภาษีเงินได้

ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง37%

ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%  แต่ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

6. ความน่า  เชื่อถือ

 ต่ำ

 ปานกลาง

 สูง

 

ดาวน์โหลด   :    ข้อมูลเพื่อการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท.pdf

 

 

 

อันตราค่าบริการ
โปรดติดต่อสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-681-3370

E-mail :orawan@proaccforaccounting.com
ชื่อ / Name :  *
ตำแหน่ง / Position :  *
บริษัท / Company :  *
ที่อยู่ / Address :  *
อีเมลล์ / Email :  *
โทรศัพท์ / Telephone :  *
ประเภทธุรกิจ / Business Type :  *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / Comments :  *บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ article
บริการด้านเลขานุการบริษัท articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.