dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
บริการด้านเลขานุการบริษัท article

ขอบเขตงานบริการด้านเลขานุการบริษัทของ ♦♦สำนักงานบัญชี โปรแอค♦♦

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย

  1. หน้าที่ในการประสานงานเพื่อการจัดหาสถานที่ประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุม จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

 2. หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท เช่น ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องดำเนินการประสานงานกับกรรมการใหม่เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าวในเอกสารทางทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 3. หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบด้วย เป็นต้น ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหลักที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จำเป็นจะต้องมีเลขานุการบริษัทที่จะต้องให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่บริษัทและกรรมการบริษัทเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง

 4. หน้าที่การจัดทำรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

 5. มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสำหรับบริษัทในเครือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหุ้น การโอนหุ้น หรือการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้น จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทะเบียนหุ้นของบริษัทและจะต้องแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย

 6. มีหน้าที่เป็น Investor Relation เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน และแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน

 

 

   

อัตราค่าบริการ
ติดต่อบริการสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 681 3370
E-mail : 
oratai@proaccforaccounting.com

 

 

 
บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ article
บริการจดทะเบียนธุรกิจ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.