dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
2. บริการทางด้านควบคุมดูแล article

ทางสำนักงานบัญชีโปรแอค ขอเสนอบริการทางด้านควบคุมดูแลบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของงบการเงินต่อธุรกิจ SMEs แก่ผู้บริหาร
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีแก่พนักงานของกิจการ โดยเน้นเรื่องของความถูกต้อง และทันต่อกำหนดการส่งแบบ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระเบี้ยปรับ เงินเพิ่มที่ ไม่ควรจะมี
3. สอบทานงานและพัฒนาพนักงานบัญชีของทางบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสมกับกิจการ
4. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร ในการประสานงานร่วมกับพนักงานบัญชีของบริษัท เพื่อจัดทำข้อมูลทางด้านบัญชี เพื่อการบริหารกิจการตามความต้องการของผู้บริหาร

 

บริการทางด้านควบคุมดูแล มีขอบเขตดังต่อนี้


1. ตรวจทานและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
2. การให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี
3. จัดทำแบบรายงานภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
4. การจัดเตรียมเอกสาร รายงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ บัญชีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
5. การจัดทำงบประมาณ
6. การตรวจทานสมุดบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร
7. อบรมพนักงานด้านบัญชีและภาษีอากรตามความเหมาะสม

 

 

 

ติดต่อสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 681 3370
E-mail : 
oratai@proaccforaccounting.com
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการทางด้านบัญชี

1. บริการทางด้านบัญชีทั้งระบบ article
3. บริการแก้ไขปัญหาการบัญชีล่าช้า article
4. บริการกระทบยอดรายการ article
5. บริการวางระบบบัญชี article
6. บริการอื่นทางด้านบัญชี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.