dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02)
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
dot
ค้นหาบทความ

dot
1. บริการทางด้านบัญชีทั้งระบบ article
งานบริการบัญชีรายเดือน
  

- ตรวจทานเอกสารทางการบัญชีเบื้องต้น
- จัดทำเอกสารใบสำคัญทางบัญชีทั้งหมด : ใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับและ
 ใบสำคัญทั่วไป
- บันทึกรายการบัญชีตามใบสำคัญต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
  ของสำนักงานฯ
- จัดทำงบทดลอง และบัญชีแยกประเภททั่วไป
- จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน
- ตรวจสอบรายการทางบัญชีทั้งหมดว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูป, จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร, งบกระทบยอดเงิน
 ฝากธนาคารและรายละเอียดประกอบงบการเงินที่จำเป็นทั้งหมด
 
 

งานบริการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
 
- จัดทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน (ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด 53)
- กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนกับยอดตามบัญชี

  

 การบริการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รายเดือน
 
- จัดทำรายงานภาษีขายรายเดือน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อรายเดือน
- จัดทำแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ. 30)
- กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มขายและซื้อรายเดือนกับยอดทางบัญชี

 
           การบริการจัดทำรายงานวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปรายเดือน

- บันทึกความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป (stock card) ตามหลักการของกรมสรรพากร
- คำนวนต้นทุนสำหรับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด โดยรวมถึงต้นทุนการผลิต

 

 
งานบริการบัญชีรายปี

การบริการเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลกลางปี

- ประมาณการรายรับและรายจ่าย เพื่อคำนวณประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
- จัดเตรียมแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด 51)
- นำยื่น ภงด. 51 พร้อมการจ่ายเงิน (ถ้ามี) ต่อกรมสรรพกร

การบริการเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลสำหรับปี

- จัดเตรียมแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี (ภงด 50)
- นำยื่น ภงด. 50 พร้อมการจ่ายเงิน (ถ้ามี) ต่อกรมสรรพกร

 

การบริการประสานงานทางบัญชีรายปี
 
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
- จัดเตรียมและนำยื่นแบบและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิชย์

 

 
สรุปขอบเขตการบริการทางบัญชีแบบทั้งระบบ มีดังนี้
 
 

 ⇒ บันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากรโดยใช้ระบบโปรแกรม
      สำเร็จรูที่มีคุณภาพ
 ⇒ จัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายละเอียด ประกอบงบดุล
 ⇒ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 ⇒ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 ⇒ จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
 ⇒ จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 ⇒ จัดทำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์
 ⇒ กำหนดผู้ทำบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
 ⇒ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อสรุปงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
 ⇒ สรุปประเด็นปัญหาและข้อแนะนำประจำปี (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับ ปริมาณงานและจำนวนเอกสารที่มากน้อย แตกต่างกัน รวมถึงประเภทของกิจการ ซึ่งจะมีผลต่อความซับซ้อนในการจัดทำบัญชี
สำนักงานบัญชี โปรแอค ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มพิเศษ ลงประกาศโฆษณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เพิ่มติม โปรดติดต่อสำนักงานบัญชี โปรแอค
98 ซอยจันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 681 3370

E-mail : oratai@proaccforaccounting.com

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดบริการทางด้านบัญชี

2. บริการทางด้านควบคุมดูแล article
3. บริการแก้ไขปัญหาการบัญชีล่าช้า article
4. บริการกระทบยอดรายการ article
5. บริการวางระบบบัญชี article
6. บริการอื่นทางด้านบัญชี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.