บริการ

บริการทางด้านบัญชี

ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร (One Stop Service) โดยทีมงานนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มั่นใจว่าลูกค้า   จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยจัดประเภทของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามรายละเอียด ดังนี้

บริการทางด้านบัญชีทั้งระบบ

ในการบริการทางด้านบัญชีทั้งระดับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ให้มีการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลให้ได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งในด้านข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารและบัญชี เพื่อภาษีอากร
 • ให้มีการจัดทำ และ จัดเก็บเอกสารถูกต้องตามข้อกำหนดตามกฎหมายทางบัญชี และภาษีอากร รวมทั้งเหมาะสมต่อการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารด้านการบัญชี
 • ให้ระบบบัญชีเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายทางบัญชี และทางด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและถูกต้อง
 • ให้มีรายงานการเงินเพื่อการบริหารตามความเหมาะสม

 

ขอบเขตการบริการทางบัญชีแบบทั้งระบบ มีดังนี้

 • บันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากรโดยใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ
 • จัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบงบดุล
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์
 • กำหนดผู้ทำบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อสรุปงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
 • สรุปประเด็นปัญหาและข้อแนะนำประจำปี (ถ้ามี)

บริการทางด้านควบคุมดูแลบัญชี

นอกจากการให้บริการทางด้านบัญชีโดยทั่วไปแล้ว  ทางสำนักงานฯ ยังมีบริการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องแก่ธุรกิจท่าน  กิจการจำนวนมากได้มีการจัดทำบัญชีรายวันแต่พบว่ามีปัญหาเมื่อต้องทำความเข้าใจกับกระแสเงินสด หรือภาพรวมทางด้านการเงินของกิจการ  การบริการทางด้านควบคุมดูแลนี้เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีพนักงานบัญชีแต่ขาดผู้จัดการบัญชีตรวจสอบดูแล  ทำให้ไม่มีการนำข้อมูลทางด้านบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อการบริหารกระแสเงินสด การวางแผนประมาณการล่วงหน้า และการวางแผนทางด้านการเงินในเชิงกลยุทธ์

 

ทางสำนักงานฯ เสนอบริการทางด้านควบคุมดูแลบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของบัญชีแก่ผู้บริหาร
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีแก่พนักงานของกิจการ โดยเน้นเรื่องของความถูกต้อง และทันต่อกำหนดการส่งแบบ และรายงานที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร เพื่อหลีกเลี่ยงภาระเบี้ยปรับ เงินเพิ่มที่ไม่จำเป็น
 • สอบทานงาน.และพัฒนาพนักงานบัญชีของทางบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสมกับกิจการ
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร ในการประสานงานร่วมกับพนักงานบัญชีของบริษัท เพื่อจัดทำข้อมูลทางด้านบัญชี เพื่อการบริหารกิจการตามความต้องการของผู้บริหาร

 

บริการทางด้านควบคุมดูแล มีขอบเขตดังต่อไปนี้

 • ตรวจทานและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • การให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี
 • การวางระบบบัญชี
 • จัดทำแบบรายงานภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • การจัดเตรียมเอกสาร รายงาน และรายละเอียดประกอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
 • การจัดทำงบประมาณ
 • การตรวจทานสมุดบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 • กำหนดผู้ทำบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ

บริการแก้ไขปัญหาการบัญชีล่าช้า

มีเหตุผลหลายอย่างที่อาจทำให้บัญชีของกิจการล่าช้า เช่น ไม่มีเวลา ขาดความรู้ในการบันทึกบัญชีบางรายการ และปัญหาขาดพนักงานบัญชี  เมื่อกิจการมีปัญหาในการลงบันทึกบัญชีล่าช้า จะส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถรู้เกี่ยวกับสภาพโดยรวมทางการเงินของกิจการได้ เช่น อาจมีการกำหนดราคาขายสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง หรือมีต้นทุนของสินค้าและบริการที่สูงเกินไป

การเริ่มต้นแก้ปัญหาตอนนี้ย่อมดีกว่าเลื่อนเวลาออกไป ถ้ากิจการรอเวลาแก้ปัญหาจะทำให้มีเอกสารที่ต้องทำมากขึ้น ทางสำนักงานฯ สามารถให้เวลา และความรู้ในการแก้ปัญหาให้บัญชีของกิจการกลับมามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  วัตถุประสงค์ในการให้บริการนี้ของเราเพื่อนำกิจการกลับมามีข้อมูลปัจจุบันให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และดูแลการบันทึกต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการจะไม่กลับมาสู่ปัญหาการบันทึกบัญชีที่ล่าช้าอีก

บริการกระทบยอดรายการ

การให้บริการกระทบยอดรายการ กำหนดขึ้นเพื่อให้กระบวนการกระทบยอดรายการบัญชีของกิจการง่ายขึ้น  การบริการนี้จะทำให้กิจการประหยัดเวลา พัฒนาความถูกต้อง และยกระดับการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

การใช้บริการกระทบยอดรายการกับทางสำนักงานฯ ช่วยให้กิจการได้ประโยชน์ดังนี้

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารเกี่ยวกับการกระทบยอดและจัดทำรายงาน
 • เพิ่มความมั่นใจและยกระดับการควบคุมภายใน
 • พัฒนาความถูกต้อง
 • ทำให้มีหลักฐานการตรวจสอบที่ชัดเจน

บริการวางระบบบัญชี

บริการอื่นทางด้านบัญชี

การให้บริการอื่นทางด้านบัญชีตามความต้องการของกิจการ ซึ่งรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติทางบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียน
จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่าง ๆ
แก้ไข

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เลิกชำระ

จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

ผู้เสียภาษีอากร
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ทะเบียน
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ