dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558
dot
ค้นหาบทความ

dot
เงินลงทุน article

เงินลงทุน

1. บริษัทจะต้องรับรู้มูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนที่นำไปซื้อหุ้นทุนในบริษัทอื่นอย่างไร หากภายหลังพบว่า
1กิจการที่บริษัทของเราไปลงทุน ไม่ได้ส่งงบการเงินเป็นเวลา 2-4 ปี ติดต่อกัน โดยสถานะของกิจการนั้นอยู่ในสภาพร้าง
2. กิจการ ที่บริษัทของเราไปลงทุน มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยปรากฎว่า
2.1 ส่วนแบ่งขาดทุนมีมากกว่าจำนวนเงินที่นำไปลงทุน
2.2 ส่วนแบ่งขาดทุนมีน้อยกว่าจำนวนเงินที่นำไปลงทุน
3. กิจการที่บริษัทของเราไปลงทุน ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นเวลา 2-3 ปี ติดต่อกัน แต่ยังมีการส่งงบการเงินเป็นประจำทุกปีอยู่

แนวคำตอบ
กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่ามีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของ เงินลงทุน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และ ตราสารทุน กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยกลับบัญชีส่วนต่ำกว่าทุนหรือส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า แล้วบันทึกผลต่างเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

2. บริษัทได้รับเงินลงทุนมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน ดังกล่าวอย่างไร
แนวคำตอบ

กรณี นี้บริษัทควรบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งจัด ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะถือไว้ เช่น เก็บเงินลงทุนไว้จนครบกำหนด เป็นต้น และควรรับรู้เงินลงทุนที่ได้มาเป็นรายได้อื่น โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินลงทุน (ตามประเภทวัตถุประสงค์) ***
เครดิต รายได้อื่น ***

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

1. บันทึกซื้อที่ดินอย่างไร
- บริษัทซื้อที่ดิน จ่ายครั้งแรก 75% เดือน มีนาคม จำนวน 75 บาท
- จ่ายดอกเบี้ย 20 บาท เดือน มิถุนายน
แนวคำตอบ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชี-ที่ดิน รับรู้เป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน สำหรับดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น

2. อยากทราบว่าเวลาที่บริษัทซื้อของตามจำนวนที่ผู้ขายกำหนดไว้แล้วจะมีการแถมของให้เช่นซื้อแอร์ครบ 7 เครื่องแล้วแถมโทรทัศน์ 1 เครื่อง (ระบุในใบกำกับภาษีว่าแถมโทรทัศน์ 1 เครื่อง)ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์
แนวคำตอบ

โทรทัศน์ ที่ได้แถมมานั้นบริษัทจะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งการตีราคาให้ใช้วิธีราคายุติธรรมในขณะนั้น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์ในการเฉลี่ยต้นทุนให้กับ สินทรัพย์แต่ละชนิด

3. กิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไร
แนวคำตอบ

ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชีโดย
เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น)
เครดิต เงินสดหรือธนาคาร
ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชีโดย
เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย)
เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

4. หากกิจการมีสินทรัพย์ที่อยู่นอกบัญชีและต้องการปรับปรุงบัญชี เอกสารที่ซื้อสินทรัพย์เป็นของปีก่อนๆ เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้หรือไม่ และการตัดค่าเสื่อมราคาให้ตัดตั้งแต่วันที่ซื้อสินทรัพย์ตามเอกสารใช่หรือไม่
แนวคำตอบ

บริษัท มีสินทรัพย์อยู่นอกบัญชีและต้องการบันทึกปรับปรุงให้ถูกต้องโดยใช้เอกสาร ประกอบรายการซื้อสินทรัพย์ในปีก่อน ๆ ถือเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้สิ่งสําคัญคือ รายการสินทรัพย์นอกบัญชีต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัท ส่วนการคิดค่าเสื่อมให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ถูกใช้งาน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานจนถึงวันสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนทางบัญชีจะปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นปี ส่วนค่าเสื่อมราคาของปีปัจจุบันให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบัน แต่ค่าเสื่อมราคาของปีก่อน ๆ ควรปรับปรุงในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 50 ของปีปัจจุบันให้ถูกต้องด้วย

5. งบการเงินปีเก่ามีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง การคิดค่าเสื่อมราคา ของธุรกิจรับเหมาถมที่ดิน หิน ทราย ผู้ทำบัญชีคนเก่าได้ใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบไม่รู้จบ ดังนั้นถ้าจะปรับปรุงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาใหม่ให้ถูกต้อง ควรจะใช้วิธีการปรับปรุงอย่างไรดี แล้วต้องแจ้งกรมสรรพกรหรือไม่
แนวคำตอบ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กล่าวถึงการทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไว้ว่า"กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ หาก กิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจาก สินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญ กิจการต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา เมื่อกิจการจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา เพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กิจการ ต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้อง คำนวณค่าเสื่อมราคาใหม่สำหรับงวดบัญชีปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนทันที เป็นต้นไป ซึ่ง ต้องเปิดเผยรายการในงบการเงินถึงลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณ การทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผล กระทบอย่างมีนัยสำคัญในงวดต่อๆไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีเรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิ สำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

6. การบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว กิจการคิดค่าเสื่อมโดยยอดคงเหลือลดลงและจะบันทึกบัญชีโดย เดบิต ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ เครดิต ยานพาหนะสุทธิ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะบันทึกบัญชีอย่างไร และหากผิดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
แนวคำตอบ

การบันทึกบัญชีของท่านไม่ถือว่าผิดหลักการบัญชี แต่อย่างไรก็ตามท่านควรบันทึกค่าเสื่อมราคา โดย
เดบิต ค่าเสื่อมราคา
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
บัญชี ค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายปิดโอนเข้าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายหรือกำไร ขาดทุนแล้วแต่กรณี ส่วนบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นบัญชีปรับมูลค่านำไปหักจากสินทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องในงบดุล ซึ่งวิธีดังกล่าวท่านสามารถนำไปใช้ในการควบคุมและบริหารงานได้ กล่าวคือ ณ วันที่ในงบการเงิน ท่านจะสามารถทราบถึงราคาทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ถาวรและทราบจำนวนค่าเสื่อม ราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นๆ
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาได้จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7. บริษัทสร้างอาคารซึ่งมีพื้นที่บางส่วนได้สร้างเสร็จแล้วและให้บุคคลภายนอกเช่าแล้ว ในขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งจะแล้วเสร็จอีก 2 ปี บริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่สร้างเสร็จไม่พร้อมกันอย่างไรแยกคิดตามพื้นที่หรือนำมาคิดรวมกันและ ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมจะสิ้นสุดพร้อมกันหรือไม่
แนวคำตอบ

บริษัทควรแยกคิดค่าเสื่อมราคาตามพื้นที่ อย่าง ไรก็ดี หากบริษัทพิจารณาอายุการใช้งานแล้วเห็นว่าอาคารทั้งหลังจะเสื่อมสภาพพร้อม กันก็ควรให้ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาอาคารดังกล่าวสิ้นสุดลงพร้อมกัน

8. วันที่ได้มาของสินทรัพย์ ในการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์ การซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศ โดยต้องจ่ายชำระค่าสินค้าก่อน ทางผู้ขายถึงจะส่งมอบสินทรัพย์ให้ ตัวอย่างได้จ่ายเงินชำระค่าทรัพย์สิน วันที่ 2 กันยายน 2545 และได้รับสินทรัพย์ วันที่ 28 กันยายน 2545 B/L ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 ดังนั้น จะต้องใช้วันที่ เท่าใดในการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา
แนวคำตอบ

กิจการต้องเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อเริ่มใช้สินทรัพย์นั้นปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์

9.กรณีที่สินทรัพย์ของบริษัท เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชีสินทรัพย์อย่างไร
แนวคำตอบ

การ ตัดบัญชีสินทรัพย์กรณีที่สินทรัพย์นั้นชำรุดหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมี หลักฐานประกอบการลงบัญชีที่ชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสีย หาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่า ชำรุดหรือเสียหายให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวม ทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด เช่น กรณีมีการขายออกไป โดยผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร (ขาดทุน) จากการตัดบัญชีสินทรัพย์

10. บริษัทซื้อที่ดินไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว มีเอกสารหลักฐานในการซื้อครบถ้วน โดยซื้อในนามบริษัท แต่ เจ้าของบริษัทไม่ได้เอาลงบัญชี ในการจัดทำงบการเงินรอบปี 2544 ได้จัดเอกสารดังกล่าวให้ผู้สอบบัญชีเพื่อบันทึกที่ดินนั้นในบัญชี แต่ผู้สอบไม่ยอมให้ลงบัญชี ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ (ที่ผ่านมา 5 ปี บริษัทไม่มีรายรับ)
แนวคำตอบ

บริษัทมีที่ดินพร้อมเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของในที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทต้องการนําที่ดินดังกล่าวบันทึกในบัญชี ส่วน สําคัญคือ ต้องติดตามและบันทึกที่ดินให้ถูกต้องว่าใช้เงินของใครซื้อ การจัดทําบัญชีให้ถูกต้องเป็นหน้าที่และอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ผู้สอบบัญชีไม่มีสิทธิห้ามบริษัทนําที่ดินดังกล่าวมาบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง แต่มีหน้าที่รายงานจากผลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเท่านั้น

11. ในการทำสัญญาซื้อรถยนต์แบบ Leasing จะบันทึกบัญชีอย่างไรถือเป็นค่าเช่าได้ทั้งหมดได้หรือไม่ หากไม่ใช่ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินทั้งจำนวนแล้วจึงค่อยมาตัดค่าเสื่อมราคาใช่หรือไม่ อยากทราบว่าวิธีไหนถูกต้องที่สุด จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
แนวคำตอบ

สัญญาซื้อรถยนต์แบบ Leasing สวนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นกิจการต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวนก่อนแล้วจึงทยอยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าเสื่อมราคา)ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ทางด้านผู้เช่า
1. วัน ทำสัญญาและรับมอบสินทรัพย์ ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาวและบันทึกหนี้สินในบัญชีข้อ ผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำหรือด้วยราคา ยุติธรรมแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

เดบิต สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน xxx
เครดิต เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว xxx
2. ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน

เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว xxx
ดอกเบี้ยจ่าย xxx
เครดิต เงินสด/ธนาคาร xxx
3. บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี

เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ xxx
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ xxx

12. สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรก หรือวันที่ได้มาไม่ได้ จะทําอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ
แนวคำตอบ

หาก กิจการต้องการบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรกหรือวันที่ที่ซื้อสิน ทรัพย์ไม่ได้กิจการควรเทียบราคากับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือให้ผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินราคาแบบต้นทุนทดแทน หรือบริษัททํ าการประเมินเองตามวิธีหามูลค่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรตามที่ กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

13. การบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ ของบริษัท
จะบันทึกอย่างไร และใช้มูลค่าใด
แนวคำตอบ

การ บันทึกบัญชีกรณีการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดนั้นบริษัทต้องบันทึก กำไรจากกการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยราคาตามบัญชีของหนี้ที่สูงกว่ามูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนเพื่อชำระหนี้ โดย ราคาตามบัญชีของหนี้ต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยและ หากมีผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนไปให้ เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ต้องบันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2545) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

14. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ ดังนี้
1. เมื่อ มีการตีราคาสินทรัพย์ แล้วพบว่าราคาที่ประเมินใหม่มีราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาที่ประเมินใหม่ แล้ว จะต้องรับรู้ขาดทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ หรือ รับรู้เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
2. ขาดทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ กับ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร
3. เมื่อ สินทรัพย์มีการตีราคาใหม่ พบว่า ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าราคาที่ตีใหม่ จะไม่รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
4. เมื่อ จะพิจารณาว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่าหรือไม่ แล้วทำการตีราคาสินทรัพย์นั้น ๆ พบว่าราคาที่ตีใหม่ สูงกว่า ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ จะต้องรับรู้เป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินหรือไม่
แนวคำตอบ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กำหนดแนวทางอาจเลือกปฏิบัติโดยกิจการอาจแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ได้ โดยกิจการต้องบันทึกบัญชีรับรู้ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ของกิจการ ดังนี้
1. กิจการต้องบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้บัญชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์" อย่าง ไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกิจการรับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้ จ่ายในงวดก่อนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ต้องรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลด ลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อน
2. กิจการ ต้องรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่าย ทันที อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างอยู่ในส่วนของ เจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ต้องนำไปหักออกจาก "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์" ได้ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการเดียวกัน ส่วนที่เกินให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที สำหรับเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 แตก ต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ คือต้องมีข้อบ่งชี้ที่เป็นการลดค่าของสินทรัพย์อย่างถาวร โดยกำหนดให้ ณ วันสิ้นสุดงวดบัญชี กิจการต้องประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์ อาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้น
ข้อบ่งชี้สำหรับการประเมินว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
1.แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น
1.1. ราคา ตลาดของสินทรัพย์ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญในระหว่างงวด โดยจำนวนที่ลดลงนั้นสูงกว่าจำนวนที่คาดว่าจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไปหรือการใช้ งานตามปกติ
1.2. มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรือในอนาคตอันใกล้อย่างเป็นสาระสำคัญ
1.3. อัตรา ดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทุนของงวดนั้นเพิ่มขึ้น จนน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราคิดลดที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ และทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ
2. แหล่งข้อมูลภายใน เช่น
2.1. มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์นั้นล้าสมัยหรือชำรุดเสียหาย
2.2. มี การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลักษณะที่กิจการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ซึ่งส่ง ผลกระทบทางลบต่อกิจการในระหว่างงวดหรืออนาคตอันใกล้อย่างเป็นสาระสำคัญ หากสินทรัพย์ของกิจการมีข้อบ่งชี้ว่าจะด้อยค่ากิจการ ต้องรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันที และบันทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

15. ต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภท โปรแกรมสำเร็จรูปว่ามีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร ใช้มาตรฐานการบัญชีหรือหลักเกณฑ์อะไรในการปฏิบัติ
แนวคำตอบ

โปรแกรมสำเร็จรูปถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างหนึ่งของกิจการซึ่งต้องมีการคิด ค่าเสื่อมราคาอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้รับ โดยพิจารณาดังนี้
1. กรณี ที่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อมานั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องจักรใดเป็นการ เฉพาะให้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ที่ได้รับโดยอ้างอิงตามอายุการใช้งาน ของเครื่องจักรนั้น
2. กรณี ที่ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโดยมีการระบุไว้ในสัญญาการใช้งาน ก็จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุที่กำหนด ถ้าไม่ระบุอายุการใช้งาน ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอายุการให้ประโยชน์ของ สินทรัพย์ต้องไม่เกิน 20 ปี

16. การซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ในบริษัททางบริษัทสามารถนำมาลงเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้หรือไม่..และมีการบันทึกบัญชีตัวโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างไร
แนวคำตอบ

ท่านสามารถรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่รายการนั้นจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการในอนาคต
2. กิจการสามารถกำหนดราคาทุนของรายการนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
Dr.สินทรัพย์
Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ทั้งนี้ ในการคิดค่าเสื่อมราคาให้ใช้แนวทางตามข้อ 16

17. ขอ ทราบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงกล่าวคือได้รับ งานทำบัญชีและตรวจพบว่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท คิดค่าเสื่อมแบบยอดลดลงทุกปี ปีละ 20% ซึ่งตามหลักการบัญชีควรจะคิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีแล้ว ในทางปฏิบัติควรทำอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักบัญชี
แนวคำตอบ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การคิดค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์อย่างมีระบบ ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธีเช่น วิธีเส้นตรง วิธียอดคงเหลือลดลง และวิธีจำนวนผลผลิต การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง มี ผลทำให้ค่าเสื่อมราคามีจำนวนเท่ากันตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งกิจการควรเลือกใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะกับรูปแบบของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ และต้องใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกรอบระยะเวลาบัญชี อย่างไรก็ตามหากพบว่าปัจจุบันสินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีแล้วก็ควรตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

18. สินทรัพย์ถาวรหาย บริษัทควรจะบันทึกบัญชีอย่างไร จึงจะถูกต้อง
แนวคำตอบ

ถ้า สินทรัพย์ดังกล่าวมิได้มีประกันไว้ก็ให้ทบทวนราคาตามบัญชี ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงวันที่สินทรัพย์สูญหายเสียก่อน ขั้นต่อไปจึงปิดบัญชีสินทรัพย์รายการนี้ออกจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และโอนผลต่างไป บัญชีขาดทุน หากกิจการได้ทำประกันสินทรัพย์และการสูญหายของสินทรัพย์ ดัง กล่าวเข้าเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ฯ ผลเสียหายที่จะได้รับชดเชยจากบริษัทรับประกันให้ตั้งบัญชีเป็นลูกหนี้ก่อน ยังขาดอีกเท่าไรจึงจะถือเป็นผลขาดทุน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้า 54-55 การ เลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์ ระบุว่า กิจการต้องตัดบัญชีรายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากงบดุล เมื่อกิจการจำหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์นั้นอย่างถาวร หรือเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหลังจากที่จำหน่าย สินทรัพย์ไปแล้ว และกิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับกับราคา ตามบัญชีของรายการที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการเลิกใช้หรือจำหน่ายสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน ทันทีที่เกิดขึ้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.