dot dot
dot
แบบฟอร์มกรมสรรพากร
dot
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.1
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.3
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.3
bulletแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53
bulletใบแนบ ภ.ง.ด.53
bulletแบบฟอร์ม ภ.พ.30
bulletใบแนบ ภ.พ.30
bulletหนังสือรับรองการหักณที่จ่าย
bulletบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
bulletหนังสือมอบอำนาจ
dot
แบบฟอร์มประกันสังคม
dot
bulletแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
bulletหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bulletแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
bulletแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
bulletแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง (สปส6-15)
dot
รวมลิงค์ธุรกิจ
dot
bulletสมาคมสโมสรนักลงทุน
bulletFAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
bulletแผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร
bulletสถานที่ติดต่อกรมสรรพากร
bulletติดต่อหน่วยบริการภาษี
bulletส่งเสริมการลงทุน
bulletKBank-BizNet
bulletDBD E-Magazine
dot
รวมเว็บยอดนิยม
dot
bulletGoogle Search
bulletพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
bulletManager online
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletNation Group
bulletBangkok post
bulletRadio Online
bulletการเงินการธนาคาร
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558
dot
ค้นหาบทความ

dot
ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ article

ค่ารับรองสรรพากรยอมรับ

ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 143 กำหนดหลักเกณฑ์ของค่ารองรับที่สรรพากรยอมรับไว้ดังนี้

1. ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป เช่น ลูกค้ามาเยี่ยมเยือนบริษัท ก็พาไปรับรอง

 

2. บุคคลซึ่งได้การรับรองหรือรับบริการ ต้องมิใช่ลูกจ้างของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรอง หรือการบริการนั้นด้วย

 

3. ค่ารับรองหรือค่าบริการ ต้อง

 

a. เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรอง หรือการบริการที่จะอำนวยประโยชน์แก่ กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น หรือ

 

b เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ

 

4. จำนวนค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 0.3% ของจำนวนเงินยอดรายได้ หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชี หรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

1. ค่ารับรอง หรือค่าบริการนั้นต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือสั่งจ่าย

 

2. ต้องมีใบรับ หรือหลักฐานของผู้รับสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเป็นค่าบริการ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ต้องออกใบรับตามประมวลรัษฎากร

 

3. หากค่ารับรองมีภาษีซื้อเกิดขึ้น ไม่มีสิทธิ์ขอภาษีซื้อคืน แต่ยอมให้ถือเป็นรายจ่ายนำไปหักรายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

ข้อสังเกต กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อส่งสินค้า เก็บเงิน หรือตรวจงาน ซึ่งต้องมีการเข้าพักที่โรงแรม มีค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รายจ่ายนี้ไม่ถือเป็นค่ารับรอง แต่เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการประกอบธุกิจ ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ ไม่ต้องห้าม

 
ความรู้บัญชีและภาษี

อัตราค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้า
การยื่นแบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article
สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่ปี 2558 article
ประเด็นค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมรถพนักงานใช้ในกิจการ article
สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ปี 2555 – 2558 article
ข้อแตกต่างของรายได้มาตรา 40(1)กับ40(2) article
สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ article
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก article
กรณีราชการประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน article
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าที่พักโรงแรม article
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี article
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย article
การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
สิทธิลดหย่อนภาษีช่วยเหลือน้ำท่วม article
จดทะเบียนแบบไหนดี article
บทเริ่มต้นของธุรกิจมือใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.