บัญชีเเละโปรเเกรมออนไลน์

บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากร

บริษัท สำนักงานบัญชี โปรแอค จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร มีขั้นตอนมาตรฐานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมี check list เอกสารเป็นแนวทางให้ลูกค้าต้องจัดเตรียมเพื่อมั่นใจในความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษี

ทางสำนักงานโปรแอค มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพให้กิจการของลูกค้าเติบโตด้วยความเข็มแข็งอย่างเป็นระบบ ทางสำนักงานใช้โปรแกรมบัญชีคุณภาพตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร สนใจใช้โปรแกรมบัญชี คลิ๊ก

บริการบัญชีรายเดือน

บริการควบคุมดูแลบัญชีทั้งระบบ

บริการปิดงบการเงินประจำปี

บริการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีล่าช้า

รายละเอียดบริการบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
 • บันทึกรายการทางบัญชี
 • จัดทำรายงานบัญชี
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี
 • เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่นทั้งหมดต่อกรม
 • พัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
 • สรุปประเด็นปัญหาและข้อแนะนำ

บริการควบคุมดูแลบัญชีทั้งระบบ

 •  ตรวจทานและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • สอบทานงานและพัฒนาพนักงานบัญชี
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 • วางระบบบัญชี
 • วางแผนภาษี
 • การจัดทำงบประมาณ
 • อบรมพนักงานด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการแก้ไขปัญหาทำบัญชีล่าช้า

การเริ่มต้นแก้ปัญหาตอนนี้ย่อมดีกว่าเลื่อนเวลาออกไป ถ้ากิจการรอเวลาแก้ปัญหาจะทำให้มีเอกสารที่ต้องทำมากขึ้น ทางสำนักงานฯ สามารถให้เวลา และความรู้ในการแก้ปัญหาให้บัญชีของกิจการกลับมามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการให้บริการนี้ เพื่อนำกิจการกลับมามีข้อมูลปัจจุบันให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และดูแลการบันทึกต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการจะไม่กลับมาสู่ปัญหาการบันทึกบัญชีที่ล่าช้าอีก

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์

ช่วยให้คุณลดงานเอกสาร เพิ่มความครบถ้วนถูกต้อง ใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาบริหารจัดการมากขึ้น ธุรกิจเติบโตอย่างเป็นระบบ