วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี บัญชี ต้องรับรู้จำนวนหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ภาษี ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการประมาณการมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (มาตรา 65 ตรี (1)) จะหักเป็นรายจ่ายทางภาษีต่อเมื่อมีการจำหน่ายหนี้สูญตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 186

ประเด็นปัญหากรณีพนักงานนำรถมาใช้ในกิจการ

รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป ภาษีซื้อขอคืนได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ ต้องมีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดยกรรมการ กำหนดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวพนักงานมาใช้ในงานของบริษัทระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม มีรายละเอียดรายงานการเดินทางเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการในแต่ละครั้ง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่าย ต้องระบุชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ และระบุทะเบียนรถยนต์ด้วย หมายเหตุ  ระเบียบของบริษัทฯ ต้องกำหนดให้กับพนังงานทั่วไป ไม่เลือกปฏิบัติเจาะจงให้เฉพาะตำแหน่งใด   ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  :  พนักงานไม่ต้องนำมาเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามระเบียบและไม่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล : บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตร 65 ทวิ ตรี (3) ในส่วนที่จ่ายชดเชยให้พนักงานไม่เกินที่กระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายได้ (ระเบียบประกาศ ณ ปัจจุบัน รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ 2 บาท)   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อหารือที่ กค 0811/พ.02340 http://www.rd.go.th/publish/22995.0.html