วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี บัญชี ต้องรับรู้จำนวนหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ภาษี ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการประมาณการมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (มาตรา 65 ตรี (1)) จะหักเป็นรายจ่ายทางภาษีต่อเมื่อมีการจำหน่ายหนี้สูญตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 186