ประเด็นปัญหากรณีพนักงานนำรถมาใช้ในกิจการ

  1. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
    • ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
  1. รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งตั้งแต่ 10 ที่นั่งขึ้นไป
    • ภาษีซื้อขอคืนได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

แต่ต้องปฏิบัติดังนี้

  • ต้องมีระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดยกรรมการ กำหนดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนตัวพนักงานมาใช้ในงานของบริษัทระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ ค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซม
  • มีรายละเอียดรายงานการเดินทางเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการในแต่ละครั้ง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง
  • มีเอกสารค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่าย ต้องระบุชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ และระบุทะเบียนรถยนต์ด้วย

หมายเหตุ  ระเบียบของบริษัทฯ ต้องกำหนดให้กับพนังงานทั่วไป ไม่เลือกปฏิบัติเจาะจงให้เฉพาะตำแหน่งใด  

ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  :  พนักงานไม่ต้องนำมาเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามระเบียบและไม่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล : บริษัทฯ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตร 65 ทวิ ตรี (3) ในส่วนที่จ่ายชดเชยให้พนักงานไม่เกินที่กระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายได้ (ระเบียบประกาศ ณ ปัจจุบัน รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ 2 บาท)  

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อหารือที่ กค 0811/พ.02340 http://www.rd.go.th/publish/22995.0.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *