วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

บัญชี

ต้องรับรู้จำนวนหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ภาษี

  • ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการประมาณการมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (มาตรา 65 ตรี (1))
  • จะหักเป็นรายจ่ายทางภาษีต่อเมื่อมีการจำหน่ายหนี้สูญตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 186

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *